Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Wat scholen moeten weten

De school is de poortwachter als het gaat om de zorg aan kinderen met dyslexie. Het is belangrijk dat op school de signalen die kunnen duiden op dyslexie goed worden herkend, zodat kinderen spoedig een goede begeleiding en eventueel onderzoek en behandeling kunnen krijgen. Onbehandelde dyslexie leidt tot onnodige achterstanden, omdat taal op school centraal staat bij alle vakken: ook bij rekenen, geschiedenis en bijvoorbeeld aardrijkskunde.

De werkwijze die de school moet hanteren, is als volgt:

  1. De school voert regelmatig metingen uit bij kinderen. Blijkt een kind herhaaldelijk laag te scoren dan volgt er extra aandacht. Is er geen verbetering na die eerste meting en die aandacht dan volgt er weer een meting (voormeting) en intensieve begeleiding.
  2. Een leerkracht, intern begeleider of remedial teacher biedt minimaal 3 keer per week, tenminste 20 minuten, gedurende 3 tot 6 maanden extra begeleiding. Als bij het tweede meetmoment (nameting) blijkt dat er geen duidelijke vooruitgang is geboekt, wordt dit besproken met de ouders. In het gesprek wordt hen aangeraden om hun kind aan te melden voor onderzoek naar dyslexie.
  3. De school zorgt voor goede documentatie van de intensieve begeleiding, de remediërende methode die is gevolgd en de resultaten uit de voor- en nameting.
  4. De ouders kiezen zelf een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener (klik hier voor een actueel overzicht) waar het kind wordt aangemeld voor onderzoek. De school moet de ouders adviseren om een zorgverlener uit te kiezen die werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 (PDD&B 2.0).
  5. Blijkt uit het onderzoek dat het kind ernstig dyslectisch is, dan komt het in aanmerking voor vergoede behandeling. Kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling, krijgen het onderzoek wel vergoed. Zij kunnen op school verder worden begeleid. Alle kinderen bij wie de diagnose dyslexie (al dan niet ernstig) is gesteld, ontvangen een dyslexieverklaring.
  6. Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen extra hulpmiddelen of tijd krijgen bij het maken van bijvoorbeeld Citotoetsen.
  7. De school hoeft aan kinderen die vergoede zorg krijgen, geen intensieve begeleiding meer te bieden. Ouders kunnen het kind veelal zelf begeleiden bij thuisopdrachten. Soms wordt in onderling overleg afgesproken dat een school toch een gedeelte van de dagelijkse begeleiding op zich neemt, bijvoorbeeld als de ouders hiertoe niet in staat zijn.
  8. Dyslectische kinderen zijn na behandeling gevorderd in lezen én spelling, maar moeten blijven oefenen om het niveau goed te behouden. Is er sprake van het aanleren van andere talen dan kan dyslexie een kind extra parten spelen.

 Klik voor
Leerlingdossier Masterplan Dyslexie, NRD en KD) (pdf)
Toelichting vergoedingsregeling Masterplan dyslexie, NRD en KD (pdf)