Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

NDD

De Nationale Databank Dyslexie heeft drie karakteristieken: 1. Zorgmonitor
De databank is een middel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorgverlening die de verschillende dyslexiezorgverleners bieden. Het doel is om aan wensen van cliënten, zorgverzekeraars én de overheid tegemoet te komen. Daarnaast willen de aangesloten instituten en praktijken hun eigen functioneren kunnen monitoren. De Nationale Databank Dyslexie draagt voor het NRD bij aan het bevorderen van een adequaat nationaal zorgbeleid op het terrein van dyslexie.

2. Standaardisatie werkwijze

De databank is dwingend als het gaat om cliëntenregistratie bij de aangesloten instituten en praktijken. Zo voeren zij volgens een gestandaardiseerde werkwijze de cliëntenzorg uit en hanteren een gelijksoortig instrumentarium. Hiermee zorgt de databank voor uniformiteit en standaardisatie in de dyslexiezorg, conform de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. 3. Wetenschappelijk instrument

De derde doelstelling is van wetenschappelijke aard. Door de databank kan de behandeling van dyslexie getoetst worden op werkzaamheid en doelmatigheid. Met deze wetenschappelijke kennis kan vervolgens de kwaliteit van de dyslexiezorg verder worden ontwikkeld.