Nationaal Referentiecentrum Dyslexie

Veelgestelde vragen

 


Wie vraagt het dyslexieonderzoek aan: de school of de ouders?

De school heeft als taak om een kind dat aanhoudend slecht scoort op lezen en/of spelling intensieve begeleiding te bieden. Gedurende drie tot maximaal zes maanden krijgt het kind van een van de onderwijskrachten minimaal 3 keer per week 20 minuten begeleiding op basis van een erkende remidiërende methode. Als een kind niet duidelijk vooruitgang boekt, wordt dit aan de ouders gemeld. Ouders vragen het onderzoek aan bij een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener.

Welke gegevens moeten in het leerlingdossier zitten dat naar de zorgverlener gaat?
In het leerlingdossier zitten de basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem. Daarnaast zijn opgenomen:

 

  • beschrijving welke lees- en/of spellingproblemen het kind ondervindt en wanneer deze zijn gesignaleerd.
  • data van toetsmomenten en de scores: ook voor- en nameting bij extra begeleiding
  • beschrijving van de extra begeleiding: welke methode is toegepast, frequentie en duur van de begeleiding.

De directeur van de school ondertekent het dossier.

De school heeft contacten met een bepaalde zorgverlener. Is het beter als kinderen daar naartoe gaan?
De school bepaalt niet naar welke zorgverlener een kind gaat. Ouders bepalen welke zorgverlener zij uitkiezen. Via hun zorgverzekering wordt de dyslexiezorg vergoed. Het maakt voor de behandeling van een kind niet uit of een school al wel of geen contacten heeft met een zorgverlener.

Houdt de dyslexiezorgverlener de school op de hoogte van de vorderingen van het kind?
De dyslexiezorgverlener biedt de school (de leerkracht of de intern begeleider) regelmatig inzicht in de vorderingen van de behandeling, zodat hier op school op ingespeeld kan worden.

Moet de school, als het kind in behandeling is, begeleiding bieden?
De ouders bieden het kind dat in behandeling is bij een dyslexiezorgverlener de begeleiding bij het maken van opdrachten en het oefenen thuis. Daarom is het ook belangrijk dat de ouders nauw betrokken zijn bij de behandeling. Alleen als ouders om de een of andere reden niet in staat zijn de begeleiding op zich te nemen kan de school gevraagd worden dit te doen. Het is wel belangrijk dat de begeleiding gestructureerd plaatsvindt.

Kan een kind dat is behandeld toch hulpmiddelen krijgen voor het uitvoeren van toetsen op school?
Elk kind dat dyslectisch is, krijgt een dyslexieverklaring. Op basis hiervan kunnen hulpmiddelen of extra hulp (meer tijd voor toetsen) worden ingezet. Hierover moet met de school worden overlegd.

Is het mogelijk om, als een kind naar de middelbare school gaat, een dyslexiebehandeling te krijgen?
De vergoede dyslexiezorg richt zich alleen op basisschoolleerlingen die na 1 januari 2000 zijn geboren. Is de behandeling van een kind ingezet op de basisschool dan kan deze afgerond worden. Een dyslexiebehandeling krijgen als een kind al op de middelbare school zit, kan wel. De kosten hiervan komen voor rekening van de ouders.